Den samme øl – bare med en anden smag

to glas øl

En øl ændrer sig ofte fra bryg til bryg.

Det er normalt.

Unormalt er det, at øldrikkerne forventer, at en øl ændrer sig fra batch til batch, endsige accepterer det.

For bryggerne, store som små, er det et tabu at nævne overfor forbrugerne, at opskriften på en øl er ændret og smagen derfor er anderledes.

Det er et tabu blandt bryggerne at nævne, at der på grund af svingende kvalitet og tilgængelighed af råvarer er sket et skift i smag.

En uregelmæssighed i bryggeprocessen eller en bevidst ændring i bryggeprocessen, som har indvirkning på smagen, er heller ikke noget, som når frem til forbrugerne, men flaskerne med øllene når frem til hylderne i butikkerne.

Er det ikke på tide, at bryggerne gør op med hemmelighedskræmmeriet – eller skulle vi bare sige kræmmeriet?

Er tiden ikke moden til at vænne forbrugerne til, at øl smager af det… øl smager af. Altså af råvarer, bryggeprocesser og opskrifter, som ofte mere eller mindre ændrer sig over tid?

André Janssens, ejer og brygger på belgiske Hof Ten Dormaal, sagde på et møde på sin gård og sit terroir baserede bryggeri udenfor Leuven overfor en forsamling af skandinaviske journalister, at ”mine øl ændrer smag år for år”.

”Ligesom vin,” tilføjede han.

Det, som kendetegner alle gode vine, er, at de er påvirket af terroiret, og at det er nærmest en sensation, hvis smagen for den enkelte vin ikke ændrer sig fra høst til høst.

Det samme gælder for mange øl og gør det i højere grad end vin, fordi øl ofte er et mere naturligt produkt end vin.

For den gode vin er det en dyd, at smagen ændrer sig afhængigt af terroiret, for det gode øl er det en synd. Når vinens købmænd kan gå ud med historien om, at det er en kvalitet, at et brand ændrer smag fra vin til vin, så må de gode bryggere også med fordel kunne arbejde med det tema.

Det ville gøre det endnu mere tilfredsstillende at være brygger og ikke hele tiden at skulle ramme smagen fra sidste batch præcist på nanometeren af et smagsløg, og forbrugerne ville få mere ærlig forbrugerinformation.

En del af processen ved at arbejde med naturlige råvarer er, at de og det forarbejdede produkt ofte ændrer smag fra gang til gang.

Andet ville være naturstridigt.

 

Et opgør mod

industritænkningen

Jeg ved, at samme forhold til standardisering af smag ofte er tilfældet indenfor kød, mælk, brød, fast food og mange, mange andre mad- og drikkevarer, men jeg tror, at tiden er moden til mere ærlig snak om øl, som ændrer smag fra bryg til bryg.

En mere ærlig snak om naturens gang i bryghuset spiller godt sammen med en voksende trend blandt forbrugerne, som kræver gennemsigtighed, autenticitet, bæredygtighed, lokal forankring og håndværk for mad- og drikkevarer.

Tiden er moden til, at bryggerne tager et opgør med industritænkningen, som er overført på smag og er lig med standardisering.

Det gode øl er håndværk baseret på naturlige råvarer – og den slags er prædestineret til at give variationer i smag fra batch til batch.

En ændret smag af en given øl er et plus og ikke et minus for markedsføringen, fordi det vidner om håndværk og brug af naturlige råvarer – og ærlighed.

 

In English

The same beer – just with another taste

 

A beer often change from brew to brew.

It’s normal.

But it’s is not normal, that beer drinkers expect that a beer is changing from batch to batch, much less accept it.

For brewers, large and small, it is a taboo to mention to the consumers that the recipe for a beer is changed and therefore the taste is different.

It is a taboo among brewers to mention, that because of the varying quality and availability of raw materials there has been a shift in taste.

An irregularity in the brewing process or a deliberate change in the brewing process, which affects the taste, do not reach the consumer, but the bottles of the beer reaches the shelves of the beer joints.

Is it not the time for the brewers to do away with secrecy?

Is the time not ripe to wean consumers that beer tastes like … the beer tastes – of raw materials, brewing processes and recipes, which often more or less change over time?

André Janssens, owner and brewer of the Belgian brewery Hof Ten Dormaal, said at a meeting on his farm and his terroir-based brewery outside Leuven facing a gathering of Scandinavian journalists that “my beer change taste every year.”

“Like wine,” he added.

What characterizes all great wines is that they are influenced by terroir, and that it is almost a sensation if the taste of each wine does not change from one harvest to another.

The same applies to many beers and do it more than wine because beer is often a more natural product than wine.

For the good wine, it is a virtue that taste changes depending on the terroir, for the good beer is it a sin. When the wine merchants can go out with the story to the consumers, that it is a quality that a brand change flavor from wine to wine, so the good brewers also can benefit from working with the same theme of terroir.

That would make it even more satisfying to be brewing and not constantly having to hit the taste from the last batch precisely on nano parameter of a palate, and consumers would get more honest consumer information.

Part of the process of working with natural raw materials is, that they and the processed product often change the taste from time to time.

Other would be unnatural.

 

A revolt against

industry thinking

I know that the same relationship to the standardization of taste is often the case in meat, milk, bread, fast food and many other food and beverages, but I think the time is ripe for a more honest talk about beer, which changes flavor from brew to brew.

A more honest talk about the true nature of brewing plays well with a growing trend among consumers that require transparency, authenticity, sustainability, local roots and crafts for food and beverages.

The time is ripe for brewers to take a showdown with industry thinking, which is transferred on taste and is equal to standardization.

The good beer is craft based on natural raw materials – and that kind of drink is predestined to give variations in taste from batch to batch.

The changing tastes of a particular beer is a plus and not a minus for marketing because it testifies craftsmanship and the use of natural raw materials – and honesty.

About chrcph

Journalist, communications consultant. Beer writer, author and editor. Beer blogger at Durst.nu. Contributor to national and international newspapers, magazines and books about beer. Author of The Danish Beer Language, The Brewers Association. Co-founder of New Nordic Beer (Ny Nordisk Øl), a movement among leading Danish breweries focusing on beer and terroir. Author of Den nøgne øl (The Naked Beer), a book about the great pilsner.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s