En definition på craft beer

craft beer

Åh, ah, ih Craft beer, en god følelse

 

Mikrobryg findes ikke længere.

Heldigvis.

Nu hedder det craft beer i stedet for.

Godt at slippe af med den ucharmerende og upræcise betegnelse mikrobryg.

Craft beer – lad os da bare oversætte det til håndværksøl – er mere charmerende, men sådan set ikke mindre upræcist.

For ingen kan rigtig finde ud af, hvad der ligger bag ordet craft beer.

Jeg vil dog give mit forsigtige bud.

Og in my humle opinion handler craft beer ikke nødvendigvis om håndværk. Det handler sådan set heller ikke om størrelsen på bryggeriet.

 

Nytænkning

og oprør

 

Craft beer er:

– nytænkning og et oprør mod den konservative, monopolistiske måde at tænke og brygge øl på.

– tilvalg af særlige øltyper og måder at brygge på. Skal vi ikke bare vedtage, at craft beer i høj grad er indgiftet med typen IPA.

– fravalg af øltyper. De undergærede lyse lagerøl, især pilsneren, har da aldrig været i fokus, medmindre de som typer er blevet fortolket til ukendelighed.

– formet af de nye amerikanske bryggeres måde at tænke øl på. Innovativt, grænsesøgende, ekstremt produktivt på grænsen til neofili, nærmest med disrespekt for de klassiske øltyper, anything goes.

– æstetik og sprogskabelse, som ligger så langt fra big business og big brewers som muligt med tonsvis af ironi og et look af oprør mod konsumøllet. ”Fuck Art This Is Architecture” (om en farmhouse pale ale) fra To Øl er en karakteristisk titel på en øl. Ikke meget classic over dén.

– en åben , imødekommende og nede-på-jorden markedsføring. Igen som kontrast til big brewers. Deklarationerne på craft beer er ofte udførlige og nytænkende i forhold til konsumøllet.

– øl, som lægger op til nydelse og et moderat forbrug af denne raffinerede drik

– øl som passer til mad, både som tilbehør og som ingrediens. Craft brewers slår på gastronomien i markedsføringen og har en klar konkurrencefordel i forhold til de store bryggerier, som ikke har en chance indenfor cuisine de la biere.

– på en god dag et signalement for kvalitet, autenticitet, originalitet, historie, bæredygtighed, lokal forankring, personlighed og… håndværk.

 

Ikke nødvendigvis

lig med kvalitet

 

Selve ordet craft er nok det bedste ved craft beer. Ordet skaber en god følelse hos ølelskeren og fortæller en god og nødvendig historie om øllets verden.

Signalværdien er guld værd for bryggerierne.

Craft beer er dog ikke nødvendigvis lig med kvalitet.

Selv det største bryggeri med en uafbrudt portefølje af underlødige bryg kan vælge at kalde deres øl for craft beer.

Selv det mindste bryggeri med på alle måder amatøragtige bryg kan uhindret pryde deres øl med prædikatet craft beer.

Craft beer er m.a.o. ikke en beskyttet titel, men måske det var en god ide med certificering for at beskytte branchen mod fusk og udvanding af fænomenet craft beer, som er den underliggende dagsorden, når den ene big brewer (AB InBev, SAB Miller, Heineken, etc.) efter den anden går på rov og køber craft breweries.

En certificering, en appellation, kunne også være med til at retfærdiggøre en pris på håndlavet øl, som af gode grunde ligger langt over de 2,35 kr. for 33 cl border shop øl.

Med ovenstående ydmyge forsøg på at indkredse fænomenet craft beer må jeg desværre bare konstatere, at fx Mahr’s Bräu i Bamberg ikke skulle være et håndværksbryggeri, og det er da en syg tanke.

 

 

In English

Microbrewing no longer exists.

Fortunately.

Now it’s called craft beer instead.

And it is so good to get rid of the unattractive and imprecise term microbrewing.

Craft beer is a more charming term, but not so much less imprecise.

For no one can really find out what lies behind the word craft beer.

However, I will give you my cautious bid.

And in my opinion craft beer is not necessarily about craft. Neither is it about the size of the brewery.

 

Rethinking

and rebellion

 

Craft beer are:

– Innovation and a rebellion against the conservative, monopolistic way of thinking and brewing beer.

– Special beer styles and special ways to brew beer. Why do not we just agree that craft beer is largely intermarried with the type IPA?!

– Rejection of beers styles. They fermented light lager beers, especially the pilsner type, has never been in focus, unless those types are interpreted beyond recognition.

– Shaped by the new American brewers mindset. Innovative, ground-breaking, highly productive on the border with neofili, almost with disrespect for the classic beer styles. Anything goes.

– Aesthetics and creation of a language that is so far from big business and big brewers as possible with tons of irony and a look of rebellion against industri kind of beer. “Fuck Art This Is Architecture” (about a farm house pale ale) from To Øl is a distinctive title of a beer.

– An open, welcoming and down-to-earth marketing. Again in contrast to the big brewers. The declarations of craft beer is often elaborate and innovative compared to the beers of the big brewers.

– Beers which provides for enjoyment and moderate consumption.

– Beers suitable for food. Craft brewers have a focus on gastronomy in marketing and has a clear competitive advantage over the big breweries that do not have a chance in cuisine de la biere.

– On a good day a signalement for quality, authenticity, originality, history, sustainability, local presence, personality and … crafts.

 

Not necessarily

a quality drink

 

The word craft is probably the best thing about craft beer. The word in itself creates a good feeling among beer lovers and tells a good and necessary story of the beer world.

The signal value is worth tons of gold for the breweries.

Craft beer is not necessarily quality at the end of the day.

Even the largest brewery with an uninterrupted portfolio of unsound brews can choose to call their beer for craft beer.

Even the smallest brewery with in every way amateurish brews can freely decorate their beers with the predicate craft beer.

Craft beer is in other words not a protected title, but maybe it was a good idea with a certification to protect the industry against fraud and dilution of the phenomenon of craft beer, which is the underlying agenda when the one big brewer (AB InBev, SAB Miller, Heineken, etc.) after another goes on the prowl and buy craft breweries.

A certification, an appellation crafte bière, could also help to justify a price of handmade beer, which for a good reason is far above the normal pilsner from the shelves from the supermarket.

 

About chrcph

Journalist, communications consultant. Beer writer, author and editor. Beer blogger at Durst.nu. Contributor to national and international newspapers, magazines and books about beer. Author of The Danish Beer Language, The Brewers Association. Co-founder of New Nordic Beer (Ny Nordisk Øl), a movement among leading Danish breweries focusing on beer and terroir. Author of Den nøgne øl (The Naked Beer), a book about the great pilsner.
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to En definition på craft beer

 1. beertalk.dk says:

  Lad mig lige forstå dig ret, synes du at det er en skam at Mahrs Bräu ikke kan defineres som craft beer? Det er dig selv der lige har opstillet en definition på craft beer hvor lyst lagerøl ikke kan være craft, hvor godt håndværk er irrelevant, hvor anarki og nyskabelse er det vigtigste.

  I USA hvor begrebet stammer fra er betingelserne uafhængige ejerforhold og at bryggeriet er mindre end Samuel Adams. Mahrs er uafhængigt og brygger kun 2,3 millioner liter om året. De ved hvad de er gode til, og bliver ved deres læst, noget der ellers kendetegner gode håndværkere i andre brancher.

  Jeg vil lade bryggerierne rode med hvordan de skal definere sig, og så vil jeg selv koncentrere mig om hvad der er godt. Der er ingen af de bryggerier der brygger ubetinget fremragende øl som har behov for at kalde det hverken mikrobryg, craft beer eller specialøl. De kalder det bare øl, og så ved vi godt hvad de mener.

 2. chrcph says:

  Nej, jeg synes ikke, at det er en skam, at Mahr’s ikke kan defineres som craft. Ifølge min tjekliste over, hvad der skal til for, at et bryggeri, en øl, kaldes craft, kan Mahr’s bare ikke opfylde kriterierne.

  Jeg nævnte bevidst ikke definitionen på craft fra Brewers Association i indlægget, fordi definitionen ikke giver mening for danske forhold, ja heller ikke for amerikanske forhold.

  I forhold til forbrugerne er det vigtigt med en diskussion om, hvad der er oppe og nede mht. craft beer. I forhold til mig selv kunne jeg ikke være mere ligeglad. Jeg gør som dig – kalder en øl for en øl 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s